logo joviat

Batxillerat (LOMLOE)

Tinc interès en
Contacte família:

Dades de l'alumne/a:

Escrigui només les 3 primeres lletres:*   K Z Y M M H   
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals LOPDGDD, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, a través del correu electrònic rgpd@joviat.cat o a l’adreça carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Si considereu que les vostres dades personals no han estat tractades apropiadament d’acord amb la llei, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD) en dpd@joviat.cat i amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Podeu consultar la nostra política de privacitat a https://www.joviat.com/politica-de-privacitat/